0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

ISO, BOZP a PO Consulting

Nabízíme služby odborného poradce pro integrované systémy podle mezinárodních standardů. Zajišťění školení v rámci mezinárodních norem a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně služeb požární ochrany (PO). Součást nabídky:

Školení BOZP
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, ukládá každé společnosti povinnost neustále vyhledávat rizika na pracovišti a seznamovat s nimi zaměstnance. Hlavním krokem k minimalizaci rizik jsou periodická školení všech pracovníků na všech pozicích.
více info
Školení PO
Školení o požární ochraně (PO) zajišťují pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Perioda opakování je stanovena vyhláškou.
více info
Školení řidičů
Povinnost školení řidičů upravuje zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce a týká se všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.
více info

Aktuální nabídka:

 • školení a služby v oblasti BOZP s odbornou způsobilostí v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.
 • školení a služby v oblasti požární ochrany (PO), zpracování dokumentace dle zákona 133/1985 Sb. §15
 • grafické zpracování dokumentace zdolávání požáru (přílohy k operativním kartám a evakuační plánům)
 • zavedení Systému integrovaného managementu (ISM) podle mezinárodních norem
 • zavedení Systému managementu kvality (SMK) podle ISO 9001
 • zavedení environmentu (EMS) podle ISO 14001
 • zavedení systému managementu BOZP podle ISO 45001
 • REENGINEERING - zvýšení a zefektivnění výkonnosti procesů
 • vzdělávání v oblasti Integrovaných systémů, Ekonomiky, Logistiky a Managementu
 • interní audity systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti podle ISO 19011
 • školení a služby v oblasti PO podle § 11 odst. 2 Zákona č. 133/1985 Sb.o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • školení řidičů
 • odborná garance rekvalifikačních kurzů pro oblast mezinárodních standardů, Logistiky a Managementu
 • vypracování řízené dokumentace formou řízených elektronických dokumentů

604 513 527