0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Úvod > Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY TESTY BOZP a PROVOZ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

PROVOZOVATEL:

Kontaktní údaje provozovatele:

Adresa

Testy BOZP s.r.o.
Ing. Šárka Lipšová Křížová – www.testybozp.cz
Čakovice 36, 411 08 Štětí

IČO: 08810702

Telefon
+420 604 513 527

Bankovní spojení
Banka: FIO BANKA
2301745224

1 Všeobecné obchodní podmínky pro provozování e-learningových naučných testů

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává právnická osoba vedená v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 44699, pod IČ: 08810702, se sídlem Čakovice 36, 411 08 Štětí, která je provozovatelem e-learningových naučných testů (dále jen „Provozovatel“). Seznam všech e-learningových naučných testů lze získat bezplatnou registrací na internetových stránkách Provozovatele www.testybozp.cz

1.2 Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a jeho zákazníků, kterými mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby (dále jen "Klient"), v souvislosti s pořádáním a účastí na e-learningových naučných testech Provozovatele.

1.3 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

2 Smlouva o účasti na e-learningových naučných testech

2.1 Objednávka

2.1.1 Návrhem na uzavření smlouvy na účast na e-learningovém testu (dále jen „Smlouva“) je umístění seznamu jednotlivých e-learnigových testů na internetových stránkách Provozovatele www.testybozp.cz. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je Provozovateli doručena řádně vyplněná Objednávka (jak definováno níže) a to, elektronicky na e-mailovou adresu nebo doporučeně na adresu: Čakovice 36, 411 08 Štětí.

Přijaté Objednávky potvrdí Provozovatel Klientovi informativním e-mailem na emailovou adresu uvedenou v Objednávce (na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv). Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Provozovatele a Klienta nebo v případě, že tak stanoví zákon. Uzavřením Smlouvy Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.1.2 Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Klienta učiněný vůči Provozovateli s cílem uzavřít Smlouvu. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím přihlášky, která je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele www.testybozp.cz (dále jen "Objednávka"). Klient je povinen uvést v Objednávce pravdivé a úplné údaje.

2.1.3 Klient je povinen se bezplatně zaregistrovat na stránkách Provozovatele www.testybozp.cz. Na základě této registrace bude Klientovi vytvořen uživatelský účet, který bude zabezpečen přístupovým jménem a heslem (dále jen „Účet“). Prostřednictvím Účtu se bude moci Klient přihlásit do testovacího systému Provozovatele. Po přihlášení do testovacího systému si může Klient zvolit z nabídky e-learningových naučných testů, o jehož absolvování má zájem. V případě, že si Klient z nabídky e-learningových testů vybere naučný test, je povinen vyplnit Objednávku a zaplatit cenu uvedenou u popisu vybraného testu nebo na www.testybozp.cz. V případě uzavření smlouvy s klientem s platností na neurčito, je cena stanovena dohodou smluvních stran.

2.1.4 Cena za vybraný e-learningový naučný test je zaplacená v okamžiku připsání příslušné částky na účet Provozovatele č. 2301745224/2010 vedený u FIO BANKY. V případě uzavření smlouvy s klientem se strany řídí podle uzavřené smlouvy.

2.1.5 Provozovatel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od zaplacení ceny dle článku 2.1.4 zpřístupnit Klientovi vybraný naučný test, pokud smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a objednatelem nestanoví jinak.

2.1.6 Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Provozovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Klientovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Uplynutí této lhůty má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

2.1.7 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.

2.2 Zrušení objednávky

Provozovatel má právo zrušit jakýkoliv naučný test kdykoli před jeho zpřístupněním Klientovi. Provozovatel je povinen Klienta na tuto skutečnost upozornit e-mailem, na e-mailovou adresu, kterou uvedl Klient v Objednávce, nebo telefonicky, na čísle, které Klient uvedl v Objednávce. Provozovatel je dále povinen neprodleně vrátit Klientovi cenu zaplacenou za vybraný naučný test a to, převodem na účet, který Klient uvedl v Objednávce, případně na jiný účet, který Klient sdělí Provozovateli.

3 Účast na e-learningových naučných testech

3.1 E-learningové naučné testy jsou určeny pro fyzické i právnické osoby.

3.2 Pokud není mezi Provozovatelem a Klientem uvedeno jinak, doba, po kterou bude vybraný test zpřístupněn Klientovi je 5 týdnů. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byl test Klientovi zpřístupněn. Po uplynutí této lhůty bude Účet deaktivován a Klient již nebude mít přístup k vybranému e-learningovém testu. Na zpracování testu má klient maximálně 50 min. Test nabízí tři varianty odpovědí, přičemž je vždy jen jedna správná, jedna chybná s možností varianty „nevím“, která má poučit absolventa testu o správné odpovědi s příslušným odkazem na relevantní legislativu, odpověď nevím je uznána jako odpověď chybná. Testy se skládají z 30 otázek, přičemž správné odpovědi musí pokrýt 70 % testovacích okruhů, tzn., aby absolvent prospěl, musí správně zodpovědět 21 otázek. V případě, že absolvent neprospěje, je mu nabídnut další naučný test.

3.3 Klient je oprávněn přistupovat k objednaným a zaplaceným naučným testům ze svého Účtu. Klient není oprávněn poskytnout přístupové údaje třetím osobám nebo jim jakýmkoliv jiným způsobem umožnit přístup k Účtu. V případě porušení této povinnosti je Klient povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele domáhat se náhrady škody (a to i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu).

3.4 Klient bere na vědomí, že výukový testovací systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě, že Účet není přístupný z důvodů na straně Provozovatele, prodlužuje se automaticky doba přístupu k testu uvedená v článku 3.2 o dobu, po kterou nebyl Účet přístupný.

4 Ochrana práv duševního vlastnictví

4.1 Klient bere na vědomí, že obsah e-learningových naučných testů je považován za „dílo“ ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“) a že veškerá vlastnická práva k materiálům a obsahu jednotlivých testů náleží Provozovateli: Testy BOZP s.r.o., IČ: 08810702 se sídlem Čakovice 36, 411 08 Štětí. DIČ: CZ08810702 (neplátce DPH), právní forma - společnost s ručením omezeným.

4.2 Klient je oprávněn využívat texty, které jsou součástí naučných testů, jen pro svoji osobní potřebu a své studijní účely. Klient není oprávněn kopírovat, šířit ani jinak v rozporu s Autorským zákonem využívat studijní materiály poskytnuté v rámci testu.

4.3 V případě, že Klient poruší povinnost stanovenou v článku 4.2, je Provozovatel oprávněn okamžitě deaktivovat Účet Klienta a ukončit tak přístup Klienta k vybranému naučnému testu. V takovém případě nemá Klient právo na náhradu zaplacené ceny a je povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo Provozovatele domáhat se náhrady škody (a to i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu).

5 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1 Vzhledem k tomu, že zpřístupnění e-learningovýh naučných testů Klientovi je podmíněno poskytnutím osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), zavazuje se Provozovatel zpracovávat osobní údaje Klienta výhradně pro identifikační účely a při nakládání s nimi plnit a dodržovat veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy, zejména pak Zákonem o ochraně osobních údajů.

5.2 Klient souhlasí se zpracováním svých osobních a firemních údajů Provozovatelem, zejména pak, se zpracováním následujících osobních a firemních údajů: názvu společnosti, sídla, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla (v případě, že Klient je podnikatelem), e-mailové adresy a telefonního čísla, a dále údajích o svých zaměstnancích – jména a příjmení, případně osobního čísla, e-mailové adresy, pozice zaměstnance, čísla řidičského průkazu zaměstnance a data narození zaměstnance (dále jen „Osobní údaje“). Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.3 Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Provozovatele: Testy BOZP s.r.o., IČ: 08810702 se sídlem Čakovice 36, 411 08 Štětí.

5.4 Klient v objednávce uvede, zda souhlasí se zasíláním informací týkajících se naučných testů nebo jiných obchodních sdělení Provozovatele.

6 Rozhodné právo a jazykové verze

Právní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem upravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Pokud budou Obchodní podmínky nebo Smlouva vyhotoveny vedle české verze i v jiné jazykové verzi nebo budou vyhotoveny dvojjazyčně, je vždy rozhodující verze v českém jazyce. Klient uzavřením Smlouvy potvrzuje, že obsahu Smlouvy a obchodním podmínkám porozuměl.

7 Oddělitelnost

V případě, že kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Obchodních podmínek. Provozovatel a Klient se v takových případech zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným,

Testy BOZP s.r.o., IČ: 08810702 se sídlem Čakovice 36, 411 08 Štětí,

které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 8 Soudní a mimosoudní řešení sporů K řešení případných sporů mezi Klientem a Provozovatelem ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele www.testybozp.cz . Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době uzavření Smlouvy.

Čakovice Štětí 11.2.2020

Ing. Šárka Lipšová Křížová

jednatelka spol. Testy BOZP s.r.o.

604 513 527