0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Úvod > Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Úvod

Ochrana osobních údajů je velmi důležitá. Respektujeme Vaši soukromou a osobní sféru. Z tohoto důvodu Vás v následující části informujeme o zpracování osobních údajů při používání Vašeho e-learningového účtu. Jako Testy BOZP s.r.o. se sídlem Čakovice 36, 411 08 Štětí, IČ: 088 107 02 jsem odpovědná za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Má praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Definice pojmů

1.1 Osobní údaje jsou všechny údaje, na základě kterých může být Vaše osoba identifikována. Patří k nim např. Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa nebo Vaše uživatelské údaje při používání elektronických aplikací.

1.2 Rozsah služeb e-learningu na www.testybozp.cz . V následující části popisuji rozsah služeb k Vašemu přístupu na základě obdržené objednávky, případně uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem případně objednatelem.

1.2.1 Základní služby – zákaznický účet Školení BOZP a PO je povinné ze zákoníku práce 262/2006 Sb. § 103 odst. 2., podle § 103 odst. 3 musí zaměstnavatel určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Zaměstnavatel je tímto objednatelem školení a předává k plnění smlouvy s Vaším souhlasem Vaše osobní údaje. S odvoláním na výše uvedený zákon, je nutné evidovat Vaše školení minimálně po dobu platnosti tohoto školení. Rovněž je důležitá jednoznačná identifikace absolventa. Proto je nutné zajistit další identifikační údaj, kterým může být datum narození nebo např. přidělené zaměstnanecké číslo, které uvádí Váš zaměstnavatel. Zaměstnanec je povinen zúčastnit se školení podle § 106 odst. 4 a) výše zmiňovaného zákoníku práce.

1.2.2 Servis V rámci servisu našich služeb nabízíme pro kontrolu Vašich absolvovaných školení formou e-learningových testů přehled Vámi absolvovaných testů za účelem dodržování zákonné periody opakovaných školení. Tzn., že absolvent se může sám přesvědčit v historii svých testů, kdy je vypracoval a které testy absolvoval. Čímž je splněn požadavek zákoníku práce 262/2006 Sb. § 103 odst. 3.

1.2.3 Osobní údaje Vaše osobní údaje, především Vaši ověřenou e-mailovou adresu s druhým identifikačním údajem obdrženým od Vašeho zaměstnavatele používáme tedy pouze pro účely vyžadované Zákoníkem práce a zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně podle §16 a §16 a) ve znění pozdějších předpisů.

1.2.4 Proces dvojitého ověření (Double-Opt-In) Na uvedený e-mail (Váš komunikační kanál) obdržíte přístupové údaje k e-learningovému testu společně obdrží přístup k testu na uvedený e-mail zástupce určený zaměstnavatelem, pro kontrolu, že zaměstnanec přístup ke školení (výzvu k testu) obdržel. Poté, je možné absolvovat objednaný test viz obchodní podmínky.

2. Zpracování údajů pro e-learningové testy při používání zákaznického účtu přes internet

Pokud chcete kontrolovat absolvované testy formou zákaznického účtu přes internet, musíte se zaregistrovat zadáním své e-mailové adresy a přiděleného (vygenerovaného) hesla, které Vám bylo zasláno pro první přihlášení do systému. Údaje ve Vašem zákaznickém účtu ukládáme pouze za účelem potřebným k plnění smlouvy s Vaším zaměstnavatelem a v souladu s platnou legislativou. V případě, že účet nepoužíváte déle než 5 let, jsou Vaše uživatelské údaje automaticky systémem vymazány. V případě doby plnění smlouvy se zaměstnavatelem jsou údaje od zaměstnanců uloženy po dobu plnění této smlouvy. Na žádost zaměstnavatele mohou být tyto záznamy o zaměstnanci vymazány.

3. Bezpečnost osobních údajů

Máme zavedená technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře, zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme kódování. Vyžadujeme, aby poskytnuté informace Vaším zaměstnavatelem byly přenášeny v kódované formě, aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami.

4. Vaše práva

4.1 Právo na informace Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o svých osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie nad rámec první kopie účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

4.2 Právo odvolat souhlas Právo odvolat souhlas má z důvodu uzavřeného smluvního vztahu a z důvodu platných právních předpisů pouze zaměstnavatel, který Vaše osobní údaje pro účely školení poskytl.

4.3 Právo na opravu Pokud Vaše údaje poskytnuté zaměstnavatelem nejsou přesné, či správné, můžeme je kdykoli opravit v zákaznickém účtu, na pokyn Vašeho zaměstnavatele, či objednatele, který údaje poskytl v rámci plnění uzavřené smlouvy.

4.4 Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele, který osobní údaje poskytl. Tyto osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti zaměstnavatelem. Důvodem je skutečnost, že pokud výmaz odporuje zákonným, smluvním a obchodě-právním povinnostem nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě od nás obdržíte sdělení. Po výmazu Vašich osobních údajů již není možné zajistit Vám přístup k osobním údajům.

Uplatnění práva na výmaz není nutné, pokud jste nepoužili svůj zákaznický účet po dobu 5 let od obdržení přístupových práv k testu. Všechny osobní údaje, které není nutné uchovávat pro splnění zákonných povinností, budou po uplynutí výše uvedené doby vymazány. Osobní údaje, jako kmenové údaje, které nebylo možno vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaši bezpečnost zablokovány.

4.5 Právo podat stížnost Při stížnostech se obraťte na odborně způsobilou osobu:
Ing. Šárku Lipšovou Křížovou
Adresa: Čakovice 36, 411 08 Štětí
e-mail: testy@testybozp.cz
telefon: 604 513 527

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu proti zpracování svých osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Čakovice Štětí 11.2.2020

Ing. Šárka Lipšová Křížová

jednatelka společnosti

Testy BOZP s.r.o.

Čakovice 36

411 08  Štětí

604 513 527